Skip to main content

Företagspolicy

Sundströms Bil AB är ett familjeägt företag i andra generationen som varit verksam i Kramfors sen 1971. Vi har en auktoriserad försäljning samt serviceverkstad för Kia Motors.

Vårt miljö- och arbetsmiljöarbete ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden, medarbetare och miljön i centrum.

Vi ska om så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete.

Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor. Hela verksamheten jobbar i enlighet med standarden ISO 14001:2015 men är ej certifierad.

Vi ska i största möjliga mån ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva.

Vi ska hela tiden utveckla kompetensen och engagemanget hos våra anställda.

Ur ett arbetsmiljöperspektiv är det grundläggande att i hela verksamheten förebygga ohälsa och skador orsakat av arbetet. Därför ska vi sträva efter att:

  • Använda säker utrustning samt utforma lokaler, arbetsprocesser och fordon så att de väl uppfyller arbetsmiljölagar och myndighetskrav
  • Aktivt verka för att minimera risker vid användning av hälsofarliga kemikalier
  • Alla anställda har god kunskap om arbetsmiljön, rutiner och om vilka risker de utsätts för i sitt arbete.
  • Alla anställda tilldelas de resurser och befogenheter som behövs för att lösa arbetsuppgifter på ett, ur arbetsmiljöhänseende, riktigt sätt.

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå, målsättningen är att vi ska tillhöra toppskiktet inom branschen.

2014-03-12
Fredrik Sundström